Rozwój i wychowanie dzieci, zdrowie, pielęgnacja, żywienie dzieci

Znajdź nas na

Regulamin korzystania z newslettera


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Stampen Media Poland SP. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Trackiej 5, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (Regulamin).
2. Administratorem Usługi dostarczania informacji (Newsletter) jest Stampen Media Poland sp. z o.o.
3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Korzystanie z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

§ 2. Usługi
1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie zmówionych informacji.
2. Usługi świadczone w ramach Newslettera są bezpłatne.
3. Zamówienie Usługi Newslettera następuje poprzez rejestrację na stronie internetowej www. Familie.pl , która odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika własnego adresu e-mail.
4. Zamówienie Newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych informacji handlowych. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą ofert handlowych Administratora oraz innych podmiotów.
5. Zamówiony Newsletter jako wiadomość e-mail jest przesyłany na podany przez Użytkownika adres e-mail. Administrator usługi jest wyłącznym dysponentem adresu e-mail, nie udostępni go osobom trzecim oraz wykorzystuje go jedynie w celu świadczenia Usługi.
6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
7. W celu zarejestrowania się Użytkownik powinien wpisać poprawnie swój adres e-mail
 8. Dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć Użytkownika i być zgodne z prawdą.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie od Umowy
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą aktywacji Usługi Newsletter dokonanej przez Użytkownika.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4. Administrator rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Newsletter poprzez skasowanie adresu e-mail Użytkownika z bazy Newsletter.
5. Użytkownik rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newsletter poprzez wysyłanie wiadomość e-mail na adres zamieszczony w stopce Newslettera.
6. Zgłoszenie usunięcia konta należy wysłać z adresu e-mail użytego do rejestracji.
7. O usunięciu adresu e-mail z bazy Newsletter do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca wykonanie usunięcia.
§ 4. Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej Usługi
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu strony rejestracyjnej Newslettera w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik może złożyć reklamację.
2. Użytkownik składa reklamację pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia za pomocą listu elektronicznego na adres info@familie.pl
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni od dnia otrzymania reklamacji.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Newslettera i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
3. Zmiany w Regulaminie doręczane będą Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej www.familie.pl
4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.

Do góry

Chcesz być na bieżąco z Familie.pl?
zamknij
Dołącz do nas na Facebooku